És l’eina bàsica que permetrà planificar la mobilitat de Cervelló per als propers anys, tenint en compte totes les xarxes de transport i basant-se en els criteris de sostenibilitat.
 

 

FASES

 

1. Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp

2. Anàlisi de l’oferta

3. Anàlisi de la demanda

4. Caracterització del sistema de mobilitat

5. Diagnosi de la situació actual i futura

6. Objectius

7. Propostes participades d’actuació, programa i indicadors finals

8.Tràmits i modificacions

9. Informació pública

OBJECTIUS

 

  • Incrementar la participació dels modes no motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns afavorint un transvasament modal d’usuaris del cotxe vers els transports més sostenibles.
  • Incrementar la participació del transport públic en els desplaçaments de connexió.
  • Recuperar espai públic destinat actualment als vehicles. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.
  • Fomentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport.
  • Fomentar un ús més eficient del vehicle privat.
  • Garantir l’accessibilitat a la via pública i als transports a les persones amb mobilitat reduïda.
  • Reduir l’accidentalitat.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica i la contribució al canvi climàtic derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.